Vi Sinh Vật (Sách đào tạo KTV CĐ Xét Nghiệm) – Bộ Y Tế

Chủ biên: Ths. Đoàn Thị Nguyện

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Giáo Dục

Ngày gửi: 10-05-2016 06:02 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 01:49 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Giới thiệu

Cuốn sách VI SINH VẬT được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Vi sinh vật Trường Đại học Kỹ thuật y tế biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Cuốn sách VI SINH VẬT đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm của Bộ Y tế thẩm định năm 2009. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.