Chỉ số INR (International normalized ratio) của người mang van tim cơ học làm trên máy cầm tay Coagucheck XS và làm tại phòng xét nghiệm chuẩn của bệnh viện

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.3

Tác giả: Tạ Mạnh Cường

Nghiên cứu nhằm xác định mối tương quan và sự phù hợp giữa chỉ số INR đo bằng máy cầm tay CoaguCheck XS dùng que thử với chỉ số INR đo tại các labo chuẩn. Kết quả cho thấy INR đo bằng CoaguCheck XS có tương quan tuyến tính thuận chiều rất mạnh và chặt chẽ (r = 0,99 ; r2 = 0,97 và p < 0,001) với INR đo tại labo huyết học bệnh viện. Phương trình hồi qui tuyến tính y = 0,87*x + 0,02 (y: INR đo bằng máy CoaguCheck XS; x: INR đo bằng máy của labo huyết học). Trên biểu đồ Bland - Altman, chỉ có 2% số cặp giá trị nằm ngoài khoảng ± 2 SD (so với giới hạn < 20%) và chênh lệch trung bình INR của hai phương pháp đo này chỉ 0,2 đơn vị (so với giới hạn < 0,5 đơn vị). Ta có kết luận: INR xét nghiệm bằng máy CoaguCheck XS cầm tay dễ thực hiện, độ tin cậy cao và có thể thay thế được INR đo tại labo bệnh viện.

Xem chi tiết

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thổ phục linh trên thực nghiệm

Cấp đề tài: 01

Năm: 2004

Chủ nhiệm: PGS. Đào Văn Phan

Đồng tác giả:

Xếp loại: xs

Ngày nghiệm thu cấpBộ:10/01/2004QĐ số 6689/QĐ-BYT, 31/12/2003Đạt loại : Xuất sắc

Xem chi tiết