Nghiên cứu đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân viêm tụy cấp

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 3.1

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hồng

Rối loạn lipid máu là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý trong cơ thể trong đó có viêm tụy cấp. Nghiên cứu rối loạn lipid máu trong viêm tụy cấp chưa được thực hiện tại Việt Nam. Mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp. 2. Nhận xét mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và một số đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp. Đối tượng là bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp theo khuyến cáo của hội nghị Tiêu hoá Thế giới năm 2002. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu. Kết quả nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12-2008 đến tháng 10-2009. Nghiên cứu 63 bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp, tuổi trung bình là 45 ± 13 tuổi. 33 BN viêm tụy cấp có rối loạn lipid máu chiếm 52,4%. Viêm tụy cấp có rối loạn lipid máu chiếm 52,4%, chủ yếu là tăng Triglycerid máu chiếm 81,9%, Triglycerid tăng rất cao chiếm 30,3%. Kết luận: 1 Phân loại rối loạn lipid máu theo Fredrickson ở bệnh nhân viêm tụy cấp: RLLM ở typ IV chiếm 51,5%, Typ I, IV và V chiếm 66,7%. 2 Amylase tăng không cao ở nhóm viêm tụy cấp có rối loạn lipid máu. Bệnh nhân có Triglycerid tăng rất cao chỉ có ở phân nhóm CTSI nặng 3 - 10 điểm.

Xem chi tiết

Giá trị của các yếu tố sàng lọc trong chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ duchenne

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 1

Tác giả: Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn

Loạn dưỡng cơ Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy - DMD) l bệnh thần kinh cơ do di truyền. Chẩn đốn trước sinh gip pht hiện cc thai nhi bất thường l vấn đề ưu tin do chưa cĩ biện php điều trị đặc hiệu. Cc yếu tố sng lọc đĩng vai trị rất quan trọng trong chẩn đốn trước sinh. Mục tiu: phn tích gi trị của một số yếu tố sng lọc trong chẩn đốn trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Đối tượng v phương php nghin cứu: phn tích DNA của 30 người mẹ cĩ con mắc bệnh DMD (do đột biến xĩa đoạn gen dystro- phin) để pht hiện kiểu gen dị hợp tử đồng thời phn tích phả hệ v xc định hoạt độ creatin kinase (CK) của cc người mẹ. Kết quả: 15 người mẹ cĩ kiểu gen dị hợp tử (chiếm 50%), trong đĩ gồm 5 người cĩ tiền sử gia đình (16,7%). 1/3 người mẹ mang gen bệnh cĩ hoạt độ CK bình thường. Kết luận: phản ứng phn tích gen l yếu tố cơ bản, gi trị nhất để tiến hnh sng lọc cc thai phụ trong chẩn đốn trước sinh bệnh DMD. Loạn dưỡng cơ Duchenne, người mang gen bệnh Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn Loạn dưỡng cơ Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy - DMD) là bệnh thần kinh cơ do di truyền. Chẩn đoán trước sinh giúp phát hiện các thai nhi bất thường là vấn đề ưu tiên do chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu. Các yếu tố sàng lọc đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán trước sinh. Mục tiêu: phân tích giá trị của một số yếu tố sàng lọc trong chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phân tích DNA của 30 người mẹ có con mắc bệnh DMD (do đột biến xóa đoạn gen dystro- phin) để phát hiện kiểu gen dị hợp tử đồng thời phân tích phả hệ và xác định hoạt độ creatin kinase (CK) của các người mẹ. Kết quả: 15 người mẹ có kiểu gen dị hợp tử (chiếm 50%), trong đó gồm 5 người có tiền sử gia đình (16,7%). 1/3 người mẹ mang gen bệnh có hoạt độ CK bình thường. Kết luận: phản ứng phân tích gen là yếu tố cơ bản, giá trị nhất để tiến hành sàng lọc các thai phụ trong chẩn đoán trước sinh bệnh DMD.

Xem chi tiết