Hiệu quả áp dụng một số mô hình y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa tại huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Năm xuất bản: 2006

Số xuất bản: 2

Tác giả: Phạm Thông Minh, Đỗ Thị Phương

Mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa được áp dụng thử nghiệm tại huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình . Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả áp dụng thử nghiệm mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa tại huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế can thiệp có đối chứng. Đối tượng là các cán bộ y tế và người dân đại diện cho các hộ gia đình. Đánh giá hiệu quả can thiệp dựa vào chỉ số hiệu quả can thiệp. Kết quả: kiến thức và kỹ năng thực hành Y học cổ truyền của cán bô y tế và người dân được cải thiện rõ rệt với hiệu quả can thiệp từ 35 - 80%. Tỷ lệ sử dụng Y học cổ truyền tại cơ sở y tế và hộ gia đình tăng cao với hiệu quả can thiệp đạt 45 - 60%. Kết luận: Mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa có tác dụng rõ rệt trong cải thiện kiến thức và kỹ năng sử dụng Y học cổ truyền của cán bộ y tế và người dân qua đó làm tăng cao tỷ lệ dùng Y học cổ truyền tuyến tại cộng đồng.

Xem chi tiết

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử (polymerase chain reaction) trong phԟn loại nhóm myzomyia series ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 10.2

Tác giả: Trương Văn Có

Qua thu thập các loài trong nhóm loài Myzomyia series tại một số tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đak Nông và Gia Lai từ 2005-2006, kết quả cho thấy: Các loài muỗi trong nhóm Myzomyia series phân bố từ các sinh cảnh rừng cao su đến rừng thưa và cả rừng rậm. Sinh cảnh phù hợp và có số lượng loài cao như An. aconitus, An. jeyporiensis và An. minimus là rừng thứ sinh, rừng thưa và có suối nước nhỏ chảy quanh năm.Ở sinh cảnh rừng rậm, trong nhà rẫy mật độ các loài này thấp.Ứng dụng kỹ thuật PCR xác định phần lớn có sự tương quan giữa hình thái ngoài và kiểu di truyền của An. minimus A và C. So với hình thái ngoài của An. minimus sp. có tỷ lệ đúng so với đặc điểm di truyền là 88,23%, có sự nhầm lẫn hình thái ngoài là An. minimus nhưng có đặc điểm di truyền là An. aconitus (0,09%), An. pampanai (0,49%) và An. varuna (0,58%). Bằng kỹ thuật PCR đã xác định ở Quảng Bình và Phú Yên có mặt An. varuna, ĐakLak và Đak Nông có An. pampanai, và tại Ninh Thuận có mặt cả 2 loài An. pampanai và An. varuna.

Xem chi tiết