Ảnh hưởng của tiền sản giật lên sức khoẻ thai nhi

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.3

Tác giả: Lê Thiện Thái

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả ảnh hưởng của tiền sản giật lên sức khỏe của thai nhi. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai có tiền sản giật (TSG) đẻ non là 42,2%, trẻ nhẹ cân là 30,8%, thai chết lưu là 2,9% và chết chu sinh là 9,8%. Ta có kết luận: thai phụ có tăng huyết áp tâm thu, tâm trương và có protein niệu có nguy cơ đẻ non, sinh con nhẹ cân và có nguy cơ tử vong cao. Cần theo dõi thật chặt chẽ thai phụ có tăng huyết áp và protein niệu.

Xem chi tiết