Murray & Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine, 2-Volume Set, 6e

Chủ biên: V.Courtney Broaddus

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Ideal for fellows and practicing pulmonologists who need an authoritative, comprehensive reference on all aspects of pulmonary medicine, Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine offers the most definitive content on basic science, diagnosis, evaluation and treatment of the full spectrum of respiratory diseases.

Xem chi tiết

Sự hiện diện của Cyclospora spp trong rau ăn sống và nước được thu thập từ chợ và ruộng ở Hà Nội, Việt Nam

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 10.2

Tác giả: Nguyễn Thùy Trâm, Linda Hoàng, Phùng Đắc Cam, Phan Thu Chung, Murray Fyfe, Judy Isaac-Renton, Corinne Ong

Nhằm xác định tỷ lệ lưu hành của bào nang Cyclospora spp trong rau ăn sống và nước ở chợ cũng như mẫu phân của các bệnh nhân tiêu chảy ở Hà nội, Việt nam. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005, các mẫu nước và mẫu rau ăn sống được thu thập tại chợ và ruộng ở Hà nội để kiểm tra sự có mặt của các bào nang Cyclospora spp oocysts bằng kính hiển vi huỳnh quang. Bên cạnh đó, nghiên cứu giám sát trên người cũng được thực hiện ở bệnh viện thông qua bộ câu hỏi đã thiết kế sẵn tập trung vào các yếu tố nguy cơ có thể gặp. Mẫu phân được thu thập từ các bệnh nhân bị tiêu chảy và được kiểm tra về sự hiện diện của các bào nang bằng phương pháp soi tươi và nhuộm axit nhanh cải tiến có sử dụng kính hiển vi thường và kính hiển vi huỳnh quang. Các mẫu rau sống và mẫu nước được tìm thấy ở 34 mẫu (11.8%) tại chợ và 24 mẫu tại ruộng (8.4%). Tất cả các mẫu rau sống được bán tại chợ và được trồng ở ruộng đều bị nhiễm Cyclospora . Nhiễm bẩn Cyclospora cũng có dấu hiệu theo mùa và thấy khá phổ biển vào đầu mùa mưa (39/288) từ tháng 11 đến tháng 4 so với mùa mưa (19/268) từ tháng 5 đến tháng 10 (χ2 = 7.593, p = 0.006). Tuy nhiên, không tím thấy Cyclospora spp trong mẫu phân thu thập tại bệnh viện. Các kết quả này cho thấy Cyclospora spp được tìm thấy trong mẫu nước và mẫu rau ăn sống được thu thập tại chợ và ruộng ở Hà nội. Sự có mặt của nó cũng mang tính mùa. Các từ khóa chính: Cyclospora spp, tính mùa, mẫu rau ăn sống, mẫu nước, chợ, ruộng, Hà nội.

Xem chi tiết

Oxford Handbook of Clinical Medicine 9e

Chủ biên: Murray Longmore

Nhà xuất bản: Oxford University Press

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

Now in its ninth edition, the Oxford Handbook of Clinical Medicine continues to be the definitive pocket-friendly guide to medicine. The culmination over 25 years of experience at the bedside and in the community, this handbook is packed with practical advice, wit, and wisdom.

The Oxford Handbook of Clinical Medicine presents clinical information in a clear way that makes it easy to revise, remember, and implement on the ward. It gives reliable advice on what to do, when to do it, and how to do it, with clinical photographs and diagrams that bring theory to life. Uniquely for a medical text, this book weaves history, literature, art, and philosophy into its survey of medicine, casting new light on the specialties and encouraging the reader to see beyond the practical aspects of medicine and adopt a patient-centred approach to care.

Xem chi tiết