Costanzo’s Physiology 5th edition

Chủ biên: Linda S. Costanzo

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Clear, consistent, and user-friendly, the updated edition of Physiology, by renowned physiology instructor Dr. Linda Costanzo, offers a comprehensive overview of core physiologic concepts at the organ system and cellular levels. It presents information in a short, simple, and focused manner, making it an ideal combination textbook and review guide for the USMLE Step 1. You’ll grasp all the essential and relevant physiology knowledge you need for absolute success in school and on your exams!

Xem chi tiết

Sự hiện diện của Cyclospora spp trong rau ăn sống và nước được thu thập từ chợ và ruộng ở Hà Nội, Việt Nam

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 10.2

Tác giả: Nguyễn Thùy Trâm, Linda Hoàng, Phùng Đắc Cam, Phan Thu Chung, Murray Fyfe, Judy Isaac-Renton, Corinne Ong

Nhằm xác định tỷ lệ lưu hành của bào nang Cyclospora spp trong rau ăn sống và nước ở chợ cũng như mẫu phân của các bệnh nhân tiêu chảy ở Hà nội, Việt nam. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005, các mẫu nước và mẫu rau ăn sống được thu thập tại chợ và ruộng ở Hà nội để kiểm tra sự có mặt của các bào nang Cyclospora spp oocysts bằng kính hiển vi huỳnh quang. Bên cạnh đó, nghiên cứu giám sát trên người cũng được thực hiện ở bệnh viện thông qua bộ câu hỏi đã thiết kế sẵn tập trung vào các yếu tố nguy cơ có thể gặp. Mẫu phân được thu thập từ các bệnh nhân bị tiêu chảy và được kiểm tra về sự hiện diện của các bào nang bằng phương pháp soi tươi và nhuộm axit nhanh cải tiến có sử dụng kính hiển vi thường và kính hiển vi huỳnh quang. Các mẫu rau sống và mẫu nước được tìm thấy ở 34 mẫu (11.8%) tại chợ và 24 mẫu tại ruộng (8.4%). Tất cả các mẫu rau sống được bán tại chợ và được trồng ở ruộng đều bị nhiễm Cyclospora . Nhiễm bẩn Cyclospora cũng có dấu hiệu theo mùa và thấy khá phổ biển vào đầu mùa mưa (39/288) từ tháng 11 đến tháng 4 so với mùa mưa (19/268) từ tháng 5 đến tháng 10 (χ2 = 7.593, p = 0.006). Tuy nhiên, không tím thấy Cyclospora spp trong mẫu phân thu thập tại bệnh viện. Các kết quả này cho thấy Cyclospora spp được tìm thấy trong mẫu nước và mẫu rau ăn sống được thu thập tại chợ và ruộng ở Hà nội. Sự có mặt của nó cũng mang tính mùa. Các từ khóa chính: Cyclospora spp, tính mùa, mẫu rau ăn sống, mẫu nước, chợ, ruộng, Hà nội.

Xem chi tiết