Nghiên cứu tình trạng albumin máu và ảnh h¬ưởng của giảm albumin máu ở bệnh nhi tại khoa Điều trị tích cực bệnh viện Nhi trung ương

Năm xuất bản: 2004

Số xuất bản: 6.1

Tác giả: Hồng Tuấn Hòa, Phạm Văn Thắng

Nghiên cứu mô tả tiến cứu 146 bệnh nhi tại khoa ĐTTC bệnh viện Nhi TW từ 02/2004 - 07/2004 về các chỉ tiêu cận lâm sàng: albumin máu, điện giải đồ, khí máu và huyết học vào thời điểm lúc nhập viện và sau khoảng 24 giờ. Khoảng trống ion âm (bao gồm kali), kiềm dư dịch ngoại bào, bicarbonate chuẩn, canxi huyết thanh được tính toán và điều chỉnh theo albumin máu. Tần suất giảm albumin máu lúc nhập viện là 56,2%; tỷ lệ tử vong nhóm giảm albumin máu là 56,1%, sự khác biệt về tỷ lệ tử vong của hai nhóm giảm và không giảm albumin máu chưa thấy có ý nghĩa thống kê. Sau khi điều chỉnh theo albumin tỷ lệ của khoảng trống ion âm tăng ( > 18 mmol/l) tăng từ 32,3% lên 46,0% (n = 189); toan chuyển hóa có khoảng trống ion âm tăng từ 62,0% lên 77,2% (n = 79). Mặt khác, cũng sau khi điều chỉnh theo albumin thì tỷ lệ canxi toàn phần huyết thanh >= 2 mmol/l tăng từ 51,2% lên 69,3% (n = 215).

Xem chi tiết

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy và kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính tại Bệnh viện nhi Trung ương

Chuyên ngành: Nhi khoa

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Tên tác giả: ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

Viêm não tủy rải rác c p tính (Acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) là m t bệnh não qua trung gian miễn dịch ở trẻ em xu t hiện sau khi nhiễm virut như sởi, quai bị, thuỷ đ u, rubella... nhưng bệnh cũng c th xảy ra sau nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hay tiêm vacxin hoặc th m chí là tự phát. Bệnh viêm não tủy rải rác c p (VNTRR) là bệnh không phổ biến, với tỷ lệ được ước lượng ở California là 0,4/100.000 dân/ n m ở Canada 0,2/100.000 dân/n m [1].
Bi u hiện lâm sàng và c n lâm sàng của bệnh r t đa ng. Trước kia, các bác sỹ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào sự xu t hiện triệu chứng thần kinh và hình ảnh tổn thương ch t trắng đa ổ, t ng tín hiệu trên xung T2W và FLAIR trong phim c ng hưởng từ (CHT), sau khi đ l i trừ các bệnh lý khác. Gần đây, nhóm nghiên cứu bệnh xơ cứng rải rác Nhi khoa Qu c tế (International Pediatric MS Study Group - IPMSG) bao gồm các thầy thu c, chuyên gia thần kinh nhi khoa và chuyên gia thần kinh người lớn v di truy n, dịch tễ, tâm thần kinh đi u ư ng và miễn dịch đ đ xu t các tiêu chuẩn chẩn đ n bệnh VNTRR cho trẻ ưới 10 tuổi [2]. Mặc dù v y, trong thực tế lâm sàng đôi khi bệnh VNTRR tái phát cũng r t khó phân biệt với bệnh xơ cứng rải rác (multiple sclerosis: XCRR) [1]. Hiện nay, đi u trị bệnh VNTRR dựa trên cơ chế bệnh sinh của bệnh tương tự như bệnh XCRR, chủ yếu là sử dụng Steroid và ti m tĩnh m ch globulin miễn dịch. a s bệnh nhân mắc bệnh VNTRR hồi phục hoàn toàn, m t s trường hợp hồi phục nhưng còn tồn t i di chứng và có tới 5% bệnh nhân tử vong [3].
T i khoa Thần kinh, Bệnh viện hi Trung Ương đ chẩn đ n đi u trị cứu s ng và h n chế nhi u di chứng thần kinh cho trẻ bị bệnh VNTRR từ
2
nhi u n m nay. Tuy nhi n đến nay t i Việt Nam gần như chưa c nghi n cứu nào v đặc đi m lâm sàng và xét nghiệm cũng như đ nh gi kết quả đi u trị bệnh này ở trẻ em ngoài m t báo cáo v 6 trường hợp bệnh nhi n m 2013 của ỗ Thị Thanh ương [4]. Vì v y, tôi thực hiện đ tài với mong mu n hi u rõ hơn v đặc đi m lâm sàng, tổn thương n h ặc tủy trên hình ảnh c ng hưởng từ, chẩn đ n x c định bệnh, giải ph p đi u trị hợp lý, kết quả và ti n lượng bệnh tr n hướng d n đi u trị bệnh của y v n thế giới. Nghiên cứu được thực hiện với t n đ tài là: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy và kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính tại Bệnh viện nhi Trung ương”.
Nghiên cứu được đưa ra với hai mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính.
2. Nhận xét kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính.

Xem chi tiết

Dyslipidémie chez les enfants et adolescents de 6 à 15 ans surpoids – onèse à certains écoles primarires et sécondaires à Hue

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 2.1

Dyslipidémie est une complication fréquemment notée chez les enfants et adolescents surpoids - obèse. Nous avons étudié chez les enfants et adolescents surpoids - obèse de 6 à 15 ans à certains écoles primaires et sÐcondaires à Hue. Les résultats sont : - Le taux de dyslipidèmie est 80%. - Le taux de dèsordes de CT,TG, HDL - C, LDL - C sont 17,77%, 51,11%, 40% et 15,55%. - Les dèsordes des components de bilan lipidique les plus frèquemment trouvès sont celui de TG (20%), HDL - C (20%), puis TG + HDL - C (17,77%). - Les taux des patients dont le ratio CT/HDL-C est supèrieure à 3 est 80%. - La taille moyen de la groupe ayant dyslipidèmie est infèrieure à celui de la groupe sans dyslipidémie (p<0,05). - Le taux de l'aspect cushingoide chez les patients ayant dyslipidémie est infÐrieure á celui de la groupe sans dyslipidémie (p<0,05). Il est necéssaire de d'évaluer le bilan lipidique chez les enfants et adolescents afin d'avoir les précautions précoces pour traiter le dyslipidémie et prévenir du dyslipidémie.

Xem chi tiết

White Blood Cell a Prognosis Predictor for Acute Myocardial Infarction

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 6.1

Tác giả: Nguyen Thi Thanh, Pham Manh Hung

There are many predictors for patients with Acute Myocardial Infarction (MI). Among them, the number of White Blood Cell (WBC) might be a simple and reliable predictor. Objectives:To evaluate the characteristic of White Blood Cell (WBC) and it's predictor value in patient with Acute MI . Patients and Methods: Patients: 152 patients with AMI in Viet Nam Heart Institute. Method: prospective cohort. Results: The mean of WBC Patients with AMI was 11,57 ± 3,29 G/L (4,8 G/L - 28,2 G/L). There was 51,91 % of patients with Acute MI had number of WBC ³ 11 G/L. The higher number of WBC was seen in patients with diabetes, Lipid disorder pre-history of MI, high Killip score, multi-vessel coronary disease… (P < 0,05). Patients with WBC ³ 11G/l have 2,2 time higher mortality in hospital as well as 2,39 time higher in Major Advance Cardiac Event (MACE) after six months than who have WBC < 11G/l (p < 0,05). Conclusions: Elevating WBC (upper 11G/l) was common in Patients with AMI. WBC is a reliable predictor not only for mortality in hospital but also for MACE on follow up. There for, WBC should be a routine test for predictive prognosis of patient with acute MI.

Xem chi tiết

Statut malnutritionnel et obèse chez enfants egés de 3 à 6 ans à l’école maternelle Viet Trieu, Tuong Mai, Ha Noi

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 2.1

L'étude sur le statut nutritionnel des 837 enfants agés de 3 à 6 ans a eté réalisé à l'école maternelle Viet Trieu et Tuong Mai de Ha Noi pendant l'année 2004. Nous avons rétiré les conclusions suivants: - Le taux de malnutrition de l'enfant de 3 à 6 ans calculé selon l'index poids/ âge est 3,23 %, selon l'index poids/ taille est 2,63%. Le grade de malnutrition est modéré dans 100% des cas. - Le taux de surcharge de poids de l'enfant represente 5,73%. Le taux et le grade de surcharge de poids augmente en fonction de l'âge. - Le taux de malnutrition et de surcharge de poids chez les garcons est supérieur à celui chez les filles, mais pas de différences entre les deux groupes.

Xem chi tiết

Heart Failure: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 3rd edition

Chủ biên: Douglas L. Mann

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Lead editor of Braunwald’s Heart Disease, Dr. Douglas L. Mann, and nationally and internationally recognized heart failure expert Dr. G. Michael Felker, bring you the latest, definitive state-of-the art information on heart failure in this outstanding Braunwald’s companion volume. Heart Failure, 3rd Edition, keeps you current with recent developments in the field, improved patient management strategies, and new drug therapies and implantable devices that will make a difference in your patients’ lives and in your practice. Braunwald’s Heart Failure Companion also has an on-line version that is updated with late-breaking clinical trials, “Hot Off the Press” commentary and Focused Reviews that are relevant to heart failure. Heart Failure will be of enormous interest and value to clinicians, investigators, and trainees who are concerned with enriching their understanding of and caring for the ever growing number of patients with this condition. We are proud of this important companion to Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine.” Foreword by: Eugene Braunwald, Douglas P. Zipes, Peter Libby and Robert O. Bonow, Feb 2015

Xem chi tiết

Cardiovascular Intervention: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 1e

Chủ biên: Deepak L. Bhatt

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Introducing Cardiovascular Intervention, a comprehensive companion volume to Braunwald’s Heart Disease. This medical reference book contains focused chapters on how to utilize cutting-edge interventional technologies, with an emphasis on the latest protocols and standards of care. Cardiovascular Intervention also includes an eBook updated with late-breaking clinical trials, “Hot off the Press” commentary, and Focused Reviews that are relevant to interventional cardiology.

Xem chi tiết

Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10e

Chủ biên: Douglas L. Mann

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

2015 BMA Medical Book Awards 1st Prize Award Winner in Cardiology Category! Ideal for cardiologists who need to keep abreast of rapidly changing scientific foundations, clinical research results, and evidence-based medicine, Braunwald’s Heart Disease is your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on every aspect of contemporary cardiology. It helps you apply the most recent knowledge in personalized medicine, imaging techniques, pharmacology, interventional cardiology, electrophysiology, and much more!

Xem chi tiết