Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Tên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN DUY HUỀ

Tên tác giả: LƯU CÔNG THÀNH

U bao thần inh (Neurinoma) là một hối u xuất phát từ tế bào Schwann của bao thần inh ngoại biên, nó còn được gọi là Schwannoma, Neurilemmoma hay hối u tế bào Schwann. Chiếm tỷ lệ 47% trong tất cả các u tủ sống, thường là lành tính, phát triển chậm, đôi hi ác tính hóa (<1%) thì được gọi là "Malignant schwannoma" hay "Neurosarcoma" [1], [2]. Trong những năm gần đ o sự phát triển của học hiện đại, đặc biệt là ứng ụng má cộng hưởng từ trong chẩn đoán nên u bao thần inh cột sống đã được phát hiện sớm và điều trị ịp thời góp phần n ng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Do sự phát triển của hoa học công nghệ, đến na đã có nhiều phương pháp cận l m sàng giúp cho xác định u bao thần inh cột sống như chụp cột sống thường, chụp tủ cản quang (Myelography), chụp cắt lớp vi tính (CLVT), chụp cộng hưởng từ (CHT). Tuy nhiên, CHT có những ưu thế đặc biệt, với độ ph n giải phần mềm cao, hông bị các nhiễu o xương, có thể cắt được trên nhiều mặt phẳng hác nhau, đã trở thành phương pháp gần như hông thể thiếu trong thăm hám các hối u của cột sống. Trong những năm gần đ , đã có một số tác giả nghiên cứu ph n loại u bao thần inh cột sống, nhưng chưa đánh giá đầ đủ bản chất, thành phần bên trong hối u. Việc ứng ụng CHT có từ lực cao cho hình ảnh rõ nét, chi tiết các tổn thương, nhiều chuỗi xung mới được áp ụng, mở ra triển vọng phát hiện sớm và cho phép đánh giá bản chất thành phần bên trong hối u, nên nó là cơ sở để thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống”.

Với mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm hình ảnh của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống.
2. Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống.

Xem chi tiết

Infection materno-foetale, facteurs de risque

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 2.1

Le taux de prÐvalence de l'infection bactérienne materno-foetale, y compris l'infection probable était de 6,33% dans une étude cohort prospective, chez 221 prématurés nés à Tours pendant une période de 8 mois. Les facteurs de risque anamnestiques de de l'infection bactérienne materno-foetale sont l'âge maternel < 20 ans (RR=7,67), le niveau d'étude de la mère inférieur au baccalaureat (RR=3,53), une mauvaise hygiène maternelle (RR=7,67), une infection urinaire dans le mois précédent de l'accouchement (RR=6,14), une présence dee Streptocoque B ou E.coli aux prélèvemnt systématique (RR=3,47) ou à l'exocol (RR=6,30), une amniocentèse (RR=3,17), une chorioamiotite (RR=7,05), une tachycardie foetale (> 160 rythme/minute sans explication) (RR=3,06), une souffrance foetale aigu (RR=7,50). La connaissance des facteurs de risque devrait permettre diminuer la morbiditè de l'infection bactèrienne materno-foetale chez les prèmaturès en amèliorant la formation des mères, en faisant l'attention des indications de l'antibioprophylaxie maternelle. Une collaboration ètroite des obstètriciens et des pèdiatres est toujours recommendèe.

Xem chi tiết

Statut malnutritionnel et obèse chez enfants egés de 3 à 6 ans à l’école maternelle Viet Trieu, Tuong Mai, Ha Noi

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 2.1

L'étude sur le statut nutritionnel des 837 enfants agés de 3 à 6 ans a eté réalisé à l'école maternelle Viet Trieu et Tuong Mai de Ha Noi pendant l'année 2004. Nous avons rétiré les conclusions suivants: - Le taux de malnutrition de l'enfant de 3 à 6 ans calculé selon l'index poids/ âge est 3,23 %, selon l'index poids/ taille est 2,63%. Le grade de malnutrition est modéré dans 100% des cas. - Le taux de surcharge de poids de l'enfant represente 5,73%. Le taux et le grade de surcharge de poids augmente en fonction de l'âge. - Le taux de malnutrition et de surcharge de poids chez les garcons est supérieur à celui chez les filles, mais pas de différences entre les deux groupes.

Xem chi tiết