Di Truyền Y Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách DI TRUYỀN Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả GS. Trinh Văn Bảo, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Thị Liên, PGS.TS. Trần Đức Phấn, PGS.TS. Phạm Đức Phùng, TS. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Nhiệt độ thích hợp và ảnh hưởng của khí hậu nóng ẩm lên một số đáp ứng của cơ thể

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức

Đồng tác giả: ThS. Đoàn Văn Huyền, BS. Phan Thị Minh Ngọc, PGS.TS. Lê Thu Liên, TS.Bùi Mỹ Hạnh

Xếp loại: da

Kết thúc năm 2008Đào tạo: 2 ThS. Đã đăng: 3 bài báoSẽ công bố : 2 bài báoBáo cáo Hội nghị quốc gia : 1

Xem chi tiết