Nhiệt độ thích hợp và ảnh hưởng của khí hậu nóng ẩm lên một số đáp ứng của cơ thể

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức

Đồng tác giả: ThS. Đoàn Văn Huyền, BS. Phan Thị Minh Ngọc, PGS.TS. Lê Thu Liên, TS.Bùi Mỹ Hạnh

Xếp loại: da

Kết thúc năm 2008Đào tạo: 2 ThS. Đã đăng: 3 bài báoSẽ công bố : 2 bài báoBáo cáo Hội nghị quốc gia : 1

Xem chi tiết