Scott-Conner & Dawson: Essential Operative Techniques and Anatomy 4e

Chủ biên: Carol E.H. Scott-Conner

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Looking for a quick reference for review before performing an operation or taking the boards? You won’t find a better resource than Scott-Conner & Dawson: Essential Operative Techniques and Anatomy, 4e and its accompanying online component. Expanded to 134 chapters and enhanced by new color photos and new contributing authors, this edition is an up-to-date, easy-to-use reference to both the surgical technique and the relevant anatomy of nearly all the procedures you will face.

Xem chi tiết

Giải thưởng nobel sinh lý hay y học năm 2009 (lần thứ 100) nobel prize in physiology or medicine 2009

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 6

Tác giả: Vũ Triệu An

Ngày 05 tháng 10 năm 2009, Viện Karolinska Thụy Điển có thông báo chính thức về giải thưởng No3bel Sinh lý hay Y học năm 2009. Đó là các ông bà: Elizabeth Blackburn, Carol Greider và Jack Szostak đã khám phá ra “thể nhiễm sắc đã được bảo vệ bởi telome và enzym telomerase như thế nào “. Đây là một trong những lần giải thưởng được trao muộn so với thời điểm khám phá được công bố. Các kết quả nghiên cứu của Blackburn, Greider và Szostak đã được báo cáo đầy đủ trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước tức đã được khoảng 20 năm. Như vậy cũng muộn tương tự như với trường hợp Fleming về penicillin mà có lẽ còn ít tác động áp dụng thực tế hơn.

Xem chi tiết

Clinical Dermatology (Lange Medical Books)

Chủ biên: Carol Soutor

Nhà xuất bản: LANGE Series, McGraw-Hill Medical

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Introducing the most accessible, concise guide to dermatology

This succinct, expert authored guide clearly, systematically reviews more than 100 of the most common and challenging skin disorders. Featuring an easy-to-follow, full-color presentation, it clarifies diagnosis and treatment, giving you a solid grasp of the latest clinical protocols.

Xem chi tiết

Porth’s Pathophysiology: Concepts of Altered Health States 9e (Ninth Edition)

Chủ biên: Carol Mattson Porth, Sheila Grossman

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Succeed in your pathophysiology text with this 9th edition of Porth’s Pathophysiology: Concepts of Altered Health States. Captivating and easy-to understand, this proven book provides comprehensive, nursing-focused coverage designed to help you grasp both the physical and psychological aspects of altered health.

Xem chi tiết