Atlas Sinh lý học (Bản dịch Tiếng Việt)

Chủ biên: A.V.Corobcop

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2003

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa.

Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật.

Xem chi tiết