Nhận xét mức độ sai số khi vẽ phim sọ nghiêng cephalometrics bằng phương pháp đồ họa phim trên giấy acetate

Năm xuất bản: 2016

Số xuất bản: 1

Tác giả: Võ Thị Thúy Hồng, Trịnh Đình Hải

Khi vẽ và đo đạc các chỉ số trên phim sọ nghiêng luôn có những sai số. Nghiên cứu nhằm xác định mức độ sai số ở cùng một người đo và giữa những người đo khác nhau khi vẽ phim bằng tay. 123 phim cephalometry được vẽ bởi 4 bác sỹ có kinh nghiệm vẽ phim khác nhau, mỗi phim được vẽ hai lần bởi cùng một người đo. 10% số phim được rút ra và vẽ lại bởi một bác sỹ khác. 21 chỉ số xương, răng và mô mềm được đo đạc. Tính sai số giữa hai lần đo ở cùng một người đo và tính sai số giữa hai người đo khác nhau. Kết quả cho thấy số lượng các chỉ số có ý nghĩa thống kê rất khác nhau giữa các bác sỹ, thấp nhất là 0 và cao nhất là 4 chỉ số. Mức độ sai số của các bác sỹ đều < 0,5 đơn vị đo. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các bác sỹ vẽ phim. Phương pháp vẽ phim bằng tay có độ tin cậy cao ở cùng một người đo và giữa hai người đo khác nhau với mức độ sai số < 0,5 đơn vị đo.

Xem chi tiết

Toronto Notes 2016

Chủ biên: Jason Woodfine, Zamir Merali

Nhà xuất bản: Toronto Notes for Medical Students Inc

Năm xuất bản: 2016

Ngôn ngữ: English

Toronto Notes for Medical Students 2016 includes exciting new changes that will further help health care professionals with examinations, general knowledge, and ultimately preparing for their medical licensing exams.

The Toronto Notes 2016 package includes:

Xem chi tiết