Tình hình sử dụng máu tại khoa lâm sàng bệnh máu, viện huyết học - truyền máu trung ương (04/2005 - 03/2006)

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 4.1

Tác giả: Bùi Thị Mai An, Nguyễn Thị Bích Thủy

Máu là một chế phẩm rất đặc biệt cần thiết cho điều trị bệnh. Để có kế hoạch cung cấp máu tốt hơn và kịp thời cho người bệnh thì việc khảo sát xu hướng và nhu cầu sử dụng máu và chế phẩm máu là cần thiết. Mục tiêu: Nghiên cứu tình hình sử dụng máu và chế phẩm máu tại khoa bệnh máu viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương từ tháng 04/2005 - 03/2006. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu các số liệu trong sổ kết quả phát máu và chế phẩm máu cho các bệnh nhân bị bệnh máu từ tháng 04/2005 - 03/2006 về: Họ và tên bệnh nhân; Tuổi; Chẩn đoán lâm sàng; Thành phần máu, chế phẩm truyền; Thời gian sử dụng máu và chế phẩm máu và nhóm máu hệ ABO. Kết quả: Sử dụng máu và chế phẩm tại khoa lâm sàng bệnh máu có tăng rõ rệt, tăng gấp 1,64 lần (từ 2.132 đơn vị vào tháng 4/ 2005 đến 3.499 đơn vị vào tháng 03/2006). Sử dụng máu từng phần chiếm 100%. Nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu tăng cao vào những tháng cuối năm 2005. Chế phẩm KHC được sử dụng nhiều nhất. Nhóm máu O là nhóm máu được sử dụng nhiều nhất. Kết luận: Nghiên cứu tình hình sử dụng máu tại khoa lâm sàng bệnh máu là cơ sở để viện Huyết học Truyền máu Trung Ương xây dựng kế hoạch thu gom, sản xuất máu, chế phẩm để đảm bảo cung cấp máu đủ và an toàn cho bệnh nhân. Từ khóa: Máu, chế phẩm máu: nhu cầu sử dụng và cung cấp

Xem chi tiết