Thực trạng, nhu cầu và một số yếu tố liên quan đến duy trì và phát triển nguồn nhân lực y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG VỮNG

Tên tác giả: NGUYỄN TRỌNG OÁNH

Ngày gửi: 13-11-2017 02:13 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 02:13 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Nguồn nhân lực y tế (NLYT) là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống y tế, quyết định toàn bộ số lượng cũng như chất lượng các hoạt động và dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe sức khỏe.

Nhân lực ngành y tế nói chung và nhân lực y tế dự phòng (YTDP) nói riêng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực trạng cơ cấu cán bộ công tác tại các đơn vị y tế dự phòng chưa hợp lý, thiếu cán bộ được đào tạo chính quy, có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực YHDP, cán bộ không yên tâm gắn bó với công tác dự phòng. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ (lương, phụ cấp) dành cho cán bộ YTDP còn thấp, chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với lao động đặc thù công việc [1].

Thiếu nhân lực ngành y tế là tình trạng chung nhưng nhân lực về y tế dự phòng là thiếu hơn cả. Hàng năm nguy cơ dịch bệnh xảy ra thường xuyên mà lực lượng cán bộ người làm công tác y tế dự phòng lại thiếu ở hầu khắc các tuyến từ trung ương tới địa phương, chất lượng còn hạn chế.

Đội ngũ nhân lực Y tế nói chung ở tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy thực trạng thiếu nhân lực Y tế dự phòng còn tồn tại ở hầu hết các tuyến: theo điều tra năm 2009 của Cục YTDP& quản lý MTYT cho thấy tuyến trung ương đáp ứng 76% nhu cầu, tuyến tỉnh đáp ứng được 55% nhu cầu, tuyến quận/huyện chỉ đáp ứng được 43,5% nhu cầu. Cơ cấu cán bộ chưa hợp lý, số cán bộ ngành y có trình độ sau đại học tuyến trung ương chỉ đạt 18%, ở tuyến tỉnh cán bộ là bác sĩ đạt tỷ lệ 31,2%, ở tuyến huyện chủ yếu trình độ Trung cấp chiếm 71,9%, trình độ bác sĩ chỉ đạt 10% [2].