Thực trạng nguồn lực, hoạt động và sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám bệnh tại khoa khám bệnh - cận lâm sàng, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Luật

Tên tác giả: BÙI TRỌNG QUỲNH

Ngày gửi: 13-11-2017 05:22 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 05:22 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những  năm qua hệ  thống  y tế  nước ta  không ngừng  được  củng  cố, 
phát  triển.  Nguồn nhân lực y tế phát triển nhanh, chính  sách về  tài  chính  y tế  có
nhiều  đổi  mới. Chất  lượng  chăm sóc  người  bệnh  tại  các  bệnh  viện  được  nâng 
lên, tinh thần  thái  độ  phục  vụ  người  bệnh  có  những  bước  chuyển  biến  mới. Tuy 
nhiên, chất lượng dịch vụ y tế (DVYT) chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng
của nhân dân mong mỏi. Việc đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng
khám  bệnh, chữa  bệnh  đáp ứng sự hài lòng của người bệnh là yêu cầu bức thiết 
đối với các bệnh viện hiện  nay.  Sự hài lòng của người bệnh được cho là cấu 
phần quan trọng và là tiêu chí đánh giá chất lượng chăm sóc y tế nói chung, chất 
lượng của 1 cơ sở khám, chữa bệnh nói riêng [1]. Việc đánh giá chính xác nguồn 
lực,  sự hài lòng của  người bệnh khi tới khám bệnh, chữa bệnh  có  ý nghĩa quan 
trọng trong công tác cải tiến nâng cao chất lượng bệ nh viện.  Hiện nay các bệnh 
viện công lập đang chuyển dần sang hoạt động  theo cơ chế  tự chủ ,  theo lộ trình 
giá  DVYT  sẽ được tính  đủ các chi phí trực tiếp và gián  tiếp vào năm 2020  [2],
[3],  các bệnh viện phải có nguồn thu tài chính mới duy trì được hoạt đ ộng và 
phát triển, vì vậy người bệnh là trung tâm, là khách hàng, mọi hoạt  động của 
bệnh viện phải hướng đến người bệnh, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao 
của người bệnh.