ISO_IEC_17043_2010(en)-84

Chủ biên: INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17043

Nhà xuất bản: ISO 2010

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

ISO_15189_2012(en)-86

Chủ biên: INTERNATIONAL STANDARD ISO 15189

Nhà xuất bản: ISO 2012

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Physics of the Life Sciences-184

Chủ biên: Jay Newman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Physics of the Human Body-186

Chủ biên: lrving P. Herman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Cancer Cytogenetics

Chủ biên: Sverre Heim, Felix Mitelman

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết