Nghiên cứu một số kích thước, chỉ số phân trắc vùng đầu mặt và hình thái tháp mũi sinh viên Y từ 18 - 25 trên ảnh kỹ thuật số

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Sinh Vương

Tên tác giả: ĐINH SỸ MẠNH

Ngày gửi: 10-11-2017 02:41 PM

Cập nhật cuối: 10-11-2017 02:41 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Vùng đầu mặt là vùng tương đối phức tạp về mặt giải phẫu, có nhiều cơ quan chuyên biệt về nhận cảm và các giác quan của người. Nhân trắc học vùng đầu mặt đã và đang được đặc biệt quan tâm. Nó không chỉ giúp so sánh, đánh giá hình thái, sự tăng trưởng bình thường hay bất thường ở người, mà còn đưa ra các thông số, tiêu chí đánh giá mức độ hài hòa của khuôn mặt, ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Một số công trình nghiên cứu đã khẳng định đặc điểm hình thái và tăng trưởng vùng đầu mặt có sự khác nhau giữa các chủng tộc, dân tộc, giới tính và thời gian nghiên cứu [1], [2] v.v.

Trong số nhiều bộ phận, cơ quan trên khuôn mặt, mũi là cơ quan ở trung tâm của khuôn mặt, là phần nhô ra trước nhất. Bất kỳ một sự thay đổi nào về vị trí, về các kích thước và về các chỉ số của mũi ngoài (tháp mũi) đặt trong mối tương quan với các cơ quan khác của khuôn mặt (mắt, miệng, tai v.v…) có tầm quan trọng tới nhân chủng, nhân trắc nhằm phục vụ con người trong sản xuất, bảo hộ lao động, an toàn giao thông, thời trang… và nhất là trong lĩnh vực thẩm mỹ, một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây.