Cancer Cytogenetics

Chủ biên: Sverre Heim, Felix Mitelman

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết